വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തയാറാക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആദ്യ ബ്ലോഗ്
ഓല മാസികയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2012 നവംബര്‍ 16 ന് ഭാഷ, സംസ്കാരം, സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരന്‍ എന്‍ പ്രഭാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..CRYING SOUL

HARITHA. P. R

VIII B

Oh ! My heart sobbing forlight

It is filled with sorrows

My new friendship poured

darkness in to my heart.

My white creamy eyes,

filled alot.

My speaking eyes,

and dump lips

made me alone.

The murmuring sounds

pierced in to my soul

The sorrows mounted up

I fell my heart hurty

but I have a teacher

She is the only consolation for me.

I like her very much

She is my last source of love

She gives love and care

Now I've brightness of

thousands stars.

Oh I was waiting for the light.

No comments: