വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തയാറാക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആദ്യ ബ്ലോഗ്
ഓല മാസികയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2012 നവംബര്‍ 16 ന് ഭാഷ, സംസ്കാരം, സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരന്‍ എന്‍ പ്രഭാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

ഓല 8  വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു.


വിപുലമായ പരിപാടികള്‍   

ഇലജന്മം

 കുട്ടികളുടെ കവിത 

കല്പറ്റ നാരായണന്‍ പ്രകസനം ചെയ്യുന്നു.   No comments: