വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തയാറാക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആദ്യ ബ്ലോഗ്
ഓല മാസികയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2012 നവംബര്‍ 16 ന് ഭാഷ, സംസ്കാരം, സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരന്‍ എന്‍ പ്രഭാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

കുഞ്ഞിന്റെ ഇച്ഛ

തൊട്ടിലില്‍ കിടന്നാടുന്ന
കു‍ഞ്ഞിന്
പാവ വേണ്ട പങ്ക വേണ്ട നല്‍
കുലുക്കുത്തിയും വേണ്ട
കുഞ്ഞിനു വേണ്ടത് ഒന്നു മാത്രം
ഏ.കെ.ഫോര്‍ട്ടിസെവന്‍

                 വരദ.വി.ആര്‍
                    9-E

No comments: